Mitä hyötyä on big datasta?

Mitä hyötyä on big datasta?

Big datalla tarkoitetaan isoja tietomassoja, jotka ovat hyödyllisyydeltään ja muodoltaan hyvinkin vaihtelevia. Hyviä esimerkkejä big datasta ovat esimerkiksi hakukoneiden tai verkkokauppojen lokitiedot, sosiaalisen median viestivirta, tykkäykset ja jaot, erilaisten sensoreiden tallentama mittausdata ja älylaitteiden paikkatiedot.  Big data on kaikkialla.

Big data on tullut mahdolliseksi pilvipalvelujen ja tietokoneiden laskentakapasiteetin nopean kehityksen johdosta. Pelkkä valtavan tietovaraston kerääminen ja varastointi ei kuitenkaan vielä sellaisenaan ole kovin hyödyllistä.

Oikein toimimalla big datasta voidaan kuitenkin tehdä erittäin hyödyllistä. Se voidaan nimittäin valjastaa yrityksen käyttöön jalostamalla siitä analytiikan avulla käyttökelpoisia mittareita, joiden avulla suunnitella ja johtaa liiketoimintaa.  Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan tiedolla johtamisesta.

Kilpailuetua datasta

Tutkimusten mukaan dataa ja analytiikkatyökaluja hyödyntävien yritysten kannattavuus on parempi kuin muiden. Lisäksi päätöksenteko on niissä nopeampaa, tuottavuus korkeampi ja riskit vähäisempiä.  

On aina hyödyllistä ymmärtää ja pyrkiä ennakoimaan vaikkapa asiakkaiden ostokäyttäytymistä.  Yrityksen toimintaympäristön ja sen muutostrendien ymmärtäminen mahdollistaa toiminnan suunnittelun pitkällä tähtäimellä ja antaa mahdollisuuksia reagoida muutoksiin nopeastikin tarvittaessa.  Datalla johtaminen on selvästi mutulla johtamista tehokkaampaa ja datan käytöllä voidaan saada kilpailuetua.

Big dataa voidaan hyödyntää myös sisältömarkkinoinnissa. Mitä enemmän yrityksellä on hallussaan sen eri sidosryhmiä koskevaa monipuolista ja analysoitua tietoa, sitä paremmin se voi luoda eri sidosryhmille kohdennettuja ja niiden kannalta merkityksellisiä sisältöjä, jotka sitten jaetaan niissä kanavissa, joita kukin sidosryhmä mieluiten käyttää.

Datan hyödyntäminen vaatii asiantuntemusta

Big datan mahdollisuuksien takia ei olekaan mikään ihme, että se tekee tuloaan liiketoimintaan. Hyvin usein big datan kohdalla on ongelmana epävarmuus siitä, miten datamassoja voidaan omassa liiketoiminnassa hyödyntää.  Samalla pelätään virhearviontien tekemistä datan perusteella.

On totta, että big datan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen edellyttää analyyttista osaamista ja laajaa näkökulmaa. Asiantunteva data-analyytikko pystyy löytämään datasta erilaisia säännönmukaisuuksia ja tapoja hyödyntää niitä eri kanavia käyttäen.  

Monet kanavat ja alustat, kuten esimerkiksi Facebook, tarjoavat nykyään erilaisia mittareita, jotka on tarkoitettu käyttäjädatan seurantaan. Tämä ei kuitenkaan vielä yksinään ole tarpeeksi, jos yritys toimii tai haluaa toimia usealla eri kanavalla verkossa, hakee uusia mahdollisia asiakasryhmiä tai haluaa kehittää uusia tuotteita. Myös yrityksen viestintästrategian kehittämisen taustalla on hyvä olla syvällisempääkin tietoa kuin vaikkapa sen Facebook-julkaisujen saama tykkäysten lukumäärä.

Asiantunteva analyytikko osaa yhdistää eri kanavien tuottaman datan sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka palvelee sekä yritystä että sen tuttuja kohderyhmiä ja voi auttaa jopa löytämään uusia. Mitä paremmin yritys ymmärtää asiakkaidensa toiveita, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on tehdä tuotteita, joilla on kysyntää.

Meillä TiimiMediassa on osaamista myös tilastollisissa menetelmissä datamassojen käsittelyssä ja hyödyllisen tiedon jalostamisessa isoista tietomassoista. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi parantaa yrityksen asiakasviestintää tekemällä sellaista sisällöntuotantoa, joka tukee yrityksen brändikuvaa.

Kun yritys ymmärtää analytiikan toiminnalleen tuoman lisäarvon ja opettelee hyödyntämään sitä, se saa paremmin selville asiakkaidensa todelliset tarpeet ja pystyy vastaamaan niihin.